۱۳۹۰/۱۱/۰۵

نوشته شده توسط Reza Alizadeh Majd
دسته بندي: ,
برای این کار از دستور df بصورت زیر استفاده میکنیم :‌

reza@reza-linux-vm:~$ df


که نتیجه ای بصورت زیر بر میگردونه:

Filesystem                   1K-blocks                Used       Available      Use%   Mounted on
/dev/sda1                    39771756          19776824     17974632       53%    /
none                               507228                   220        507008         1%    /dev
none                               512848                   264        512584         1%    /dev/shm
none                               512848                   104        512744         1%    /var/run
none                               512848                      0         512848         0%   /var/lock
/dev/sdb1                      7809088            7271156         537932       94%   /media/DEADMAN


که برای خواناتر بودن نتیجه میتونیم از سوئیچ -h استفاده کنیم :

reza@reza-linux-vm:~$ df -h
Filesystem                  Size    Used     Avail    Use%      Mounted on
/dev/sda1                   38G     19G      18G      53%       /
none                        496M    220K    496M       1%       /dev
none                        501M    276K    501M       1%       /dev/shm
none                        501M    104K    501M       1%       /var/run
none                        501M         0    501M        0%       /var/lock
/dev/sdb1                  7.5G    7.0G    526M      94%       /media/DEADMAN


که مقادیر رو بر حسب کیلو/مگا/گیگا بایت نشون میده که برای ما خوانا تر میشه.0 نظر:

ارسال یک نظر