۱۳۹۰/۰۳/۲۶

نوشته شده توسط Reza Alizadeh Majd
دسته بندي:
خوب ممکنه خیلی راهها برای اینکار وجود داشته باشه، امروز یه روش دیگه برای اینکار یاد گرفتم: استفاده از RegularExpressionValidator. برای اینکار باید از عبارت "^d+$" برای بررسی مقدار TextBox مون استفاده کنیم. اینم از یک نمونه کد برای این منظور:<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Style="z-index: 100; left: 259px; position: absolute; top: 283px" ValidationGroup="check"></asp:TextBox>

<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="Please Enter Only Numbers" Style="z-index: 101; left: 424px; position: absolute; top: 285px" ValidationExpression="^d+$" ValidationGroup="check"></asp:RegularExpressionValidator>

0 نظر:

ارسال یک نظر